- Tích cực tham mưu lãnh đạo các cấp quan tâm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu phát triển quy mô và đổi mới sự nghiệp giáo dục đào tạo. Tham mưu đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ I. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa góp phần nâng cao chất lượng toàn diện của nhà trường.

- Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị theo Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ GD-ĐT và Thông tư 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17/9/2013 của Bộ GD-ĐT về sửa đổi bổ sung một số thiết bị quy định tại Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh-sạch-đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút trẻ đến trường

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc sử dụng, bảo quản đồ dùng, thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ theo định kỳ, tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu. Tăng cường quản lý, bảo quản, khai thác, sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục hành vi văn minh, Bảo vệ môi trường, Giáo dục an toàn giao thông, giáo dục thể chất,…cho trẻ.

- Tích cực tham mưu lãnh đạo các cấp đầu tư nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I giai đoạn 2016-2020.